Showing 1–12 of 14 results

Celulozes sveķi (Cellulose) – 10 gr.

2.15
Ce­lu­lo­zes sve­ķi ir no da­bas vie­lām ie­gūts augu iz­cel­smes po­li­mērs ar lie­lis­kām bie­zi­no­šām, ūde­ni pie­sais­to­šām, vieg­li emul­sē­jo­šām īpa­šī­bām. Ce­lu­lo­zes sve­ķi